Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. TOEPASSING

1.1 Op alle aanbiedingen , bestellingen en andere overeenkomsten met kunststofshop zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een offerte en/of aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. OVEREENKOMSTEN

2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant van Kunststofshop. Kunststofshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie aan te vragen. Bevestiging of weigering van een bestelling wordt altijd middels een e-mail of telefonisch bevestigd. 

Artikel 3.PRIJZEN

3.1 De bij de artikelen vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief B.T.W. exclusief eventuele verzendkosten. De verzenkosten die vermeld worden op de website (hoofdstuk verzendkosten) gelden voor bezorging binnen Nederland en België.

3.2 Kunststofshop kan niet gehouden worden aan evident foute prijsvermeldingen als gevolg van invoer en/of druk fouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. BETALINGEN

4.1 Kunststofshop kent 3 betalingsmogelijkheden:
- via Pay pal
- via IDEAL
- via Creditcard
- via bank / giro overschrijving. De betalingsafspraak is dat de betaling binnen 7 werkdagen op de rekening van Kunststofshop moet zijn overgemaakt, hierna zal de bestelling worden verzonden. De datum waarop het geld is binnengekomen op de rekening van Kunststofshop geldt als datum waarop betaald is.

4.2 Na bestelling van de gewenste artikelen ontvangt u een bevestigingsmail. Hierin staat vermeld; de bestelde artikelen en aantal, prijs van het artikel / dienst, de eventuele verzendkosten en de BTW.

4.3 Bij het niet nakomen van de betalingsafspraak houdt Kunststofshop zich het recht voor de bestelling te annuleren of op te schorten tot aan de betalingsafspraak is voldaan.

Artikel 5 . UITVOERING OPDRACHT

5.1 Kunststofshop voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming  van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving.

5.2 Kunststofshop bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).

5.3 Kunststofshop heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door de Kunststofshop aan te wijzen derde.

Artikel 6. LEVERINGEN / LEVERTIJD

6.1 Kunststofshop streeft ernaar bestellingen binnen gemiddeld 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling uit te leveren middels een verzendwijze van haar keuze. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

6.2 Indien de bestelling niet tijdig geleverd kan worden, doordat het niet voorradig is of slechts ten dele of door andere redenen vertraging heeft opgelopen ontvangt de klant hiervan uiterlijk 5 werkdagen na dat de bestelling heeft geplaatst bericht. Kunststofshop is niet aansprakelijk voor gevolgschade ten gevolge van een latere levering.
De klant heeft dan het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Kunststofshop draagt dan zorg voor de terugbetaling.

6.3 Afwijkingen in kleur-,type, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. 
De kleurvoorbeelden kunnen door configuratie verschillen tussen beeldschermen / computers afwijken van de werkelijkheid. Indien u een betere indruk van de kleur wilt krijgen dan kunt u tegen geringe kosten monsters van de diverse kunststoffen bestellen. Gelet op het productieproces van kunststoffen kunnen er altijd kleine kleurverschillen voorkomen. Of een kleurverschil binnen de norm valt is ter beoordeling van Kunststofshop.

Artikel 7 TECHNISCHE EISEN EN NORMEN

7.1 Indien de te leveren zaken buiten Nederland gebruikte moeten worden en deze zaken aan de in dat land geldende technische eisen of normen, die van overheidswege voorgeschreven zijn, dienen te voldoen, is Kunststofshop uitsluitend verantwoordelijk voor de levering van de zaken die aan die vermelde technische eisen en/of normen voldoen wanneer de afnemer voor het sluiten van de koopovereenkomst schriftelijk melding heeft gemaakt van de specifiek geldende wettelijke technische eisen en normen en ook onderdeel van de overeenkomst heeft gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale specificaties van de zaken die Kunststofshop verstrekt, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk schriftelijk te worden gemeld.

Artikel 8 MONSTERS EN VOORBEELDEN

8.1 Ingeval dat door Kunststofshop een monster of voorbeeld is getoond of wordt verstrekt, wordt dit monster of voorbeeld geacht slechts bij wijze van aanduiding te zijn verstrekt. De hoedanigheid van de te leveren zaken kan van het monster of voorbeeld afwijken, tenzij schriftelijk is gegarandeerd dat de zaken worden geleverd conform het getoonde en/of verstrekte monster of voorbeeld.

Artikel 9 WIJZIGINGEN IN DE TE LEVEREN ZAKEN

Kunststofshop is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het wijzigingen betreft die gering van aard zijn. Geringe afwijkingen in de kleurstelling en/of maatvoering, welke volgens goed handelsgebruik binnen de gangbare toleranties vallen, vormen geen grond voor vernietiging of ontbinding. De klant is zich ervan bewust dat de kans op genoemde afwijking zich voor kan doen.

Artikel 10 RETOURNEREN / RUILEN VAN DE BESTELLING

10.1 We proberen u via onze website zo goed mogelijk te informeren over onze producten. Mocht een product niet aan uw verwachtingen voldoen dan kunt u het onder voorwaarden retourneren.

10.2 Producten die bewerkt zijn; gezaagd, geknipt, geboord, etc. kunnen niet geretourneerd worden. Standaard artikelen en maten kunnen wel geretourneerd worden.

10.3 Indien een product niet aan uw verwachting voldoet dient u binnen 14 werkdagen een mail te sturen met daarop de vermelding wat u wilt retourneren en het ordernummer. Na goedkeuring van Kunststofshop kunt u de producten terugsturen. De kosten voor retournering zijn voor rekening van de klant. Onvoldoende gefrankeerde retourneren worden niet geaccepteerd en niet gecrediteerd. 
Aangemelde retourneren dienen uiterlijk 10 dagen na de goedkeuring ontvangen worden door Kunststofshop. Artikelen dienen schoon, compleet en goed verpakt te zijn en voorzien van originele pakbon. Na ontvangst en controle en goedkeuring retour zal Kunststofshop het orderbedrag terugboeken naar de klant.

Artikel 11. KLACHTEN

Wij streven erna om u een zo goed mogelijk kunststofproduct te leveren.
Mocht u desondanks een klacht hebben dan kunt u contact op nemen middels mail of telefoon met Kunststofshop. Wij zullen trachten in alle redelijkheid uw klacht zo goed mogelijk op te lossen. Bij eventuele retourzendingen zullen wij nadat de klacht gegrond is verklaard de verzendkosten vergoeden aan de klant.

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien de klant op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en)  aan Kunststofshop verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 13. ANNULEREN VAN DE BESTELLING

13.1 De klant heeft conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen 7 werkdagen na ontvangst, zonder bijkomende kosten, te annuleren.  Het reeds betaalde bedrag zal worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen vermeld staat in art. 6.

Artikel 14. OPZEGGING

14.1 Klant en Kunststofshop kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is klant het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Kunststofshop opgegeven uren voor werkzaamheden die ten behoeve van klant zijn verricht.

14.2 Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

14.3 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door klant, heeft Kunststofshop recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die Kunststofshop reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden  (zoals - onder meer - eventuele kosten met betrekking tot onder aanneming).


Artikel 15. OVERMACHT / SCHADEVERGOEDING

15.1 Kunststofshop is in geval van overmacht gerechtigd om naar eigen keuze de bestelling van de klant op te schorten dan wel te ontbinden. Dit zal aan de klant schriftelijk worden medegedeeld. Hieraan kunnen geen rechten of schadevergoedingen aan ontleend worden.

15.2 Kunststofshop is niet aansprakelijk indien bestellingen en/of mededelingen niet goed overkomen of vertragen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen klant en Kunststofshop.

Artikel 16. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN
16.1 Kunststofshop is niet aansprakelijk voor schade van klant die ontstaat doordat klant aan Kunststofshop onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.

16.2 Kunststofshop is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Kunststofshop.

16.3 Voor schade en/of kosten als gevolg van vertraging in de levering van de door Kunststofshop te leveren zaken is Kunststofshop nimmer aansprakelijk, evenmin voor gevolgschade en evenmin voor directe of indirecte schade van derden.

16.4 Kunststofshop is jegens Klant uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Kunststofshop voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Kunststofshop uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

16.5 De klant is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Kunststofshop heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.

16.6 De klant vrijwaart Kunststofshop voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Klant aan Kunststofshop geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.


Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

17.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Kunststofshop en klant is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Kunststofshop.

Laatste versie: 09-04-2021